#17 Wiesz, 偶e jest takie miejsce? 馃嚨馃嚤馃嚞馃嚙馃嚠馃嚜

Mie台dzynarodowa wspo虂艂praca pomie台dzy Wielka台 Brytania台, Irlandia台 i Polska台 przynosi wiele praktycznych rozwia台zan虂 i dzia艂an虂 na rzecz Polonii za granica台, oso虂b powracaja台cych z emigracji, mieszkan虂co虂w Polski. Dzia艂amy kompleksowo, by wyjs虂c虂 naprzeciw osobom, kto虂re jeszcze nie zabezpieczy艂y swojego statusu osoby osiedlonej z powodu braku dokumento虂w, dzieci w brytyjskiej pieczy zaste台pczej, oso虂b zagroz虈onych przeste台pstwem i pokrzywdzonych przeste台pstwem. Tylko dzie台ki wspo虂艂pracy mie台dzynarodowej i wymianie dobrych praktyk moz虈emy dzia艂ac虂 kompleksowo osia台gaja台c efekt synergii.

W ramach dzia艂an虂 wynikaja台cych ze wspo虂艂pracy z KraFOS prowadzimy dzia艂ania nakierowanie na uruchomienie kolejnej formy pomocy dla Polonii w postaci uruchomienia punkto虂w informacyjnych w Kells w Irlandii oraz w Bradford w UK, gdyz虈 bezp艂atna pomoc prawna i psychologiczna moz虈e obejmowac虂 takz虈e naszych rodako虂w poza granicami Polski pokrzywdzonych / zagroz虈onych przeste台pstwem.

Wczoraj zosta艂o zawarte porozumienie o wspo虂艂pracy z Krakowskim Forum Organizacji Spo艂ecznych KraFOS – federacji organizacji pozarza台dowych, kto虂ra od 11 lat dzia艂a na rzecz oso虂b pokrzywdzonych przeste台pstwem oraz prowadzi Okre台gowy Os虂rodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przeste台pstwem oraz 6 Lokalnych Punkto虂w Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przeste台pstwem.

Dzie台ki dotacjom udzielanym przez Ministerstwo Sprawiedliwos虂ci, Os虂rodek od 11 juz虈 lat realizuje swo虂j najwie台kszy cel – pomoc i wsparcie dla oso虂b, kto虂re zosta艂y pokrzywdzone przeste台pstwem, sa台 jego s虂wiadkami, jak ro虂wniez虈 oso虂b im najbliz虈szych. 7 obecnie dzia艂aja台cych na terenie Ma艂opolski placo虂wek, kto虂re zrzeszaja台 grono ponad kilkudziesie台ciu eksperto虂w, pozwalaja台 szybko i skutecznie podja台c虂 interwencje台. Wszystko po to, by moz虈liwie jak najpre台dzej przywro虂cic虂 z虈ycie zg艂aszaja台cych sie台 oso虂b na w艂as虂ciwe tory.

Os虂rodek, kto虂ry daje szanse台

Osoby be台da台ce ofiarami przeste台pstw lub be台da台ce ich s虂wiadkiem, jak ro虂wniez虈 osoby im najbliz虈sze, kto虂re musza台 zmagac虂 sie台 z sytuacjami, kto虂re nigdy nie powinny sie台 w ich z虈yciu wydarzyc虂. Osoby, kto虂re mimo krzywd jakich zazna艂y, ba台dz虂 trudu jaki musza台 podja台c虂 pe艂nia台c role台 s虂wiadka, chca台 powrotu do normalnos虂ci. Os虂rodek to miejsce, w kto虂rym rzeczywistos虂c虂 takich ludzi moz虈e zmienic虂 sie台 na lepsze.

Cieszymy sie台 na nowe! To pierwsza taka wspo虂艂praca na poziomie mie台dzynarodowym miedzy organizacjami non profit. Pierwsze rozmowy by艂y toczone we wrzes虂niu 2019 roku w Os虂wie台cimiu podczas spotkania mie台dzynarodowego.

Serdecznie pozdrawiam z Polski!

Je艣li potrzebujesz pomocy napisz do mnie

office@edusmart-tc.net

%d bloggers like this: