#20 Rodzaje przemocy domowej – Przemoc fizyczna nie jest jedyną formą przemocy domowej

Napisz do mnie na office@edusmart-tc.net

Rodzajów przemocy domowej jest więcej: 

Rodzaje przemocy w rodzinie 

Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej 

Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturcha- nie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, policzkowanie, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, nieudzielenie koniecznej pomocy, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej oko- licy

Psychiczna – naruszenie godności osobistej 

Przemoc psychiczna obejmuje zachowania, których celem jest zmniejszenie po- czucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej po- czucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem, np. obrażanie, wyzywa- nie, zawstydzanie, ciągłe krytykowanie, szantażowanie (np. grożenie odebraniem dzieci), używanie gróźb karalnych, wrogie nastawianie dzieci, izolowanie od rodzi- ny i przyjaciół, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, czytanie osobistej korespon- dencji, wyśmiewanie, lekceważenie, ograniczanie kontaktów z bliskimi, narzuca- nie własnych poglądów, wmawianie choroby psychicznej, ograniczanie snu itp.

Seksualna – naruszenie intymności 

Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdepre- cjonowanie jej seksualności, np. obmacywanie, gwałcenie, zmuszanie do nie- chcianych praktyk seksualnych, zmuszanie do współżycia z innymi osobami, wy- śmiewanie preferencji seksualnych, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej itp.

Ekonomiczna – naruszenie własności 

Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym ekonomicznym uzależnieniem ofiary od sprawcy, w tym: niszczeniem jej własności, pozbawianiem środków do życia lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeży- cia potrzeby, w tym np.: niszczenie rzeczy osobistych, zabieranie wynagrodzenia, zakazywanie wykonywania pracy zawodowej, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek „na wspólne konto” bez wiedzy i/lub zgody partnera, sprze- dawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, ukrywanie informacji o stanie finansów rodziny, zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka, weksel).

Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich 

Zaniedbanie obejmuje grupę zachowań, które prowadzą do niezaspokajania podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych osób bliskich, szczególnie dzieci przez rodziców lub opiekunów, w tym np. nie zapewnianie odpowiedniego pożywienia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, zaniedbywa- nie edukacji dziecka, zaniedbywanie zdrowotne, emocjonalne itp.

Jeśli dotyka Cię któraś z powyższych typie przemocy, jeśli dotyka Cię zachowanie, które nie jest opisane powyżej, nie wahaj się ani chwili dłużej. Napisz do mnie, a ja skieruję Cię do najlepszych prawników i psychologów, którzy bezpłatnie odpowiedzą na Twoje pytania. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, czy to w Polsce czy za granicą. Pomoc naszych wolontariuszy na Ciebie czeka!

🇵🇱🇬🇧🇮🇪🌍

Napisz do mnie: Aleksandra Marcinkowska office@edusmart-tc.net

Przesyłam moc serdeczności! Pamiętaj, nie jesteś sama!

%d bloggers like this: