#21 Przemoc domowa a prawo

Napisz do mnie na office@edusmart-tc.net

Uwaga! Przemoc w rodzinie jest procesem, który ma tendencję do cyklicznego powtarzania się.

Przemoc nieujawniona sama nie zniknie!

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim m.in. za:

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego:

➡️ Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art.207 Kodeku karnego).

➡️ Zgwałcenie, czyli przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzanie innej osoby do obcowania płciowego (art.197 Kodeksu karnego).
Uwaga! Przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę do obcowania płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż gwałcąc własną żonę.

➡️ Rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych, ułatwianie ich spożywania lub nakłanianie do spożywania takich napojów (art. 208 Kodeksu karnego).

➡️ Porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się o nią (art. 210 Kodeksu karnego).

➡️ Uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki, małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 211 Kodeksu karnego).

➡️ Dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia (art. 201 Kodeksu karnego).

➡️ Obcowanie płciowe lub dopuszczenie się innej czynności seksualnej względem osoby poniżej 15 lat (art.200 Kodeksu karnego).
Uwaga! Według zapisów Kodeksu karnego karana jest osoba, która doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, a także kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.

➡️ Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego).

➡️ Spowodowanie u osoby najbliższej, zamieszkującej wspólnie ze sprawcą naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, w tym trwającego nie dłużej niż 7 dni (art. 157 Kodeksu karnego).Stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art.191 Kodeksu karnego).

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego:

➡️ Kradzież na rzecz osoby najbliższej, tj. wtedy, gdy partner zabiera twoje rzeczy (art. 278 Kodeksu karnego).

➡️ Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, czyli uporczywe uchylanie się od obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie, przez to narażanie osoby najbliższej lub innej osoby na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 Kodeksu karnego).

➡️ Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (art.190 Kodeksu karnego).

➡️ Poprzez uporczywe nękanie osoby wzbudzenie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie jej prywatności (art. 190a Kodeku karnego).

✅ Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego:

➡️ Uderzenie osoby lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeksu karnego).

Znieważenie osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, jak również znieważenie osoby za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216 Kodeksu karnego).


Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy!

Napisz do nas na office@edusmart-tc.net, a nasi konsultanci pokierują Cię w odpowiednie miejsce w zależności od kraju/ miejsca, w którym mieszkasz. 

%d bloggers like this: