#28 Event w Dublinie Irlandia 25.08.20 16:00-21:00 LEVEL UP – kompetencje przyszłości

Drogie Klubowiczki! 25 sierpnia wraz z Renatą Fijałkowską zapraszamy Was na bezpłatną konferencję. Ilość miejsc ograniczona. Organizator: EDU SMART Training Centre UK & Irlandia #Klub366 DIALOG of Transformation ® Zapisy na office@edusmart-tc.net. Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji międzynarodowej w Hilton Hotel


✅ D- dialog – komunikacja ze sobą
✅ I – idea – pomysł na siebie by poprawić swoje życie
✅ A – akcja – podjęcie działania, by było Ci w życiu zdrowiej
✅ L – lider swojego życia – Ty decydujesz
✅ O – obserwacja siebie – Ty weryfikujesz i mówisz, czego chcesz więcej w życiu a czego mniej
✅ G- granice – stawiasz je sobie i innym

Wśród naszych zaproszonych gości będą:

Renata Fijałkowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Marcin Niedziela – Starosta Powiatu Oświęcimskiego

Paweł Kobielusz – Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego

Teresa Jankowska – Radna Powiatu Oświęcimskiego

Katarzyna Wanat – Skarbnik Starostwa Powiatowego Oświęcim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i EDU SMART TRAINING CENTER LIMITED z Irlandii realizuje projekt ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych pn.: „Level up- competensces of the future”, numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624, dofinansowany przez Komisję Europejską. Projekt ma charakter współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk i będzie realizowany w okresie 24 miesięcy; rozpoczął się 1 listopada 2018r. a zakończy się 31 października 2020r.

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych działań upowszechniających w sektorze pomocy socjalnej. Wypracowane rezultaty służyć będą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodziny w obszarze ich kluczowych kompetencji tj. umiejętności stosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnozujących wspierających proces analiz i obserwacji w pracy z klientem. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych pracowników sektora pomocy społecznej. Wypracowane narzędzia w ramach adaptowanej metody pozwolą na wyposażenie ich w podstawowe kompetencje wymagane na ich stanowiskach pracy, które do tej pory nie były ujednolicone i wypracowane. Głównym celem projektu jest adaptowanie metody pracy Familly Star z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, która jest stosowana przez pracowników sektora pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ta metoda jest całkowicie nieznana w Polsce i innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Umożliwienie jej wdrożenia i wypracowanie uniwersalnego zestawu narzędzi wraz z podręcznikiem ich użytkowania bezpośrednio wpłynie na rozwój odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie w erze cyfrowej pracowników pomocy społecznej. Zestaw wiedzy, umiejętności i narzędzi zaciągniętych z metody Family Star będzie stanowić dla pracowników kryteria w oparciu o które pracownik socjalny będzie mógł diagnozować rodzinę, ich członków oraz udzielić pomocy.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:

✅ innowacyjna metoda pracy z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej adaptowana do zastosowania w Polsce i innych krajach europejskich na podstawie doświadczeń brytyjskich i irlandzkich.

✅ czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 20 osób każde, wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metody Family Star i umiejętności zastosowania opracowanych narzędzi w codziennej pracy,

✅ szczegółowy opis metody w języku polskim i angielskim,

✅ opracowany zestaw narzędzi dla użytkowników metody Family Star (szczegółowy opis narzędzi zawarty jest w opisie rezultatu pracy intelektualnej O2),

✅ poradnik dla pracowników pomocy społecznej do pracy z rodziną w tym do narzędzi do diagnozy oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy w ramach programu FAMILY STAR,

✅ międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspólnych innowacyjnych rozwiązań między partnerami w zakresie wsparcia edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu:

➡️ raport z walidacji użyteczności adaptowanej metody w codziennej pracy użytkowników,

➡️ konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób,

➡️ seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób,

➡️ seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Wicklow dla około 40-50 osób,

➡️ mailing upowszechniający rezultaty projektu – baza z min. 2000 rekordami (np. w formie newslettera), w tym rozesłanie do odbiorców i instytucji/organizacji pomocy społecznej z Polski, Irlandii i Wielkiej Brytanii ale również innych krajów europejskich (Niemcy, Bułgaria, Rumunia i inne).

Standard Metody Family Star będzie zawierał:

🔜 Narzędzia ułatwiające samodzielną diagnozę posiadanych kompetencji i umiejętności pracowniczych, służące do określenia luk kompetencyjnych i dobór odpowiednich metod nauczania i ścieżki edukacyjnej,

🔜 Model pracownika pomocy społecznej – wykaz kompetencji, które powinien posiadać pracownik pomocy społecznej,

🔜 Edukacyjną Ścieżkę Rozwoju pracownika pomocy społecznej.
Risk assesment – formularz bezpieczeństwa przed wizytą domową – dla pracownika (pracownik przed wizytą domową robi rozeznanie – telefonicznie na temat bezpieczeństwa przed odwiedzeniem rodziny w domu, np. czy sprawca przemocy jest w domu, czy w domu jest broń, kto mieszka w domu, czy na posesji jest pies czy inne zwierzęta, jaki charakter ma okolica. Cel: ocena ryzyka przed wizytą w domu klienta)

🔜 Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z rodziną – diagnoza oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy

🔜 Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z osobą indywidualną – diagnoza oceny kwalifikowalności jednostki do pomocy

🔜 Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z dzieckiem – diagnoza oceny kwalifikowalności dziecka do pomocy

🔜 Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą

🔜 Modelowy wzór planu pracy z rodziną

🔜 Modelowy wzór plany pracy z osobą dorosłą

🔜 Modelowy wzór planu pracy z dzieckiem

🔜 Modelowy wzór planu pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą

🔜 Wzory oświadczeń rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się (zgoda na przetwarzanie danych, dzielenie się informacjami z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, lekarzem, policją oraz specjalistami związanymi bezpośrednio z sytuacją danej rodziny czy jednostki)

🔜 Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina

🔜 Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia pracownik

🔜 Wspólna diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina wspólnie z pracownikiem

🔜 Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła

🔜 Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia pracownik

🔜 Wspólna diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła wspólnie z pracownikiem

🔜 Dokument służący dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się

🔜 Dokument służący monitorowaniu funkcjonowania rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się

🔜 Dokument zasad współpracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie precyzuje, jak ma wyglądać współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami, w tym również z pracownikiem socjalnym. Art. 11 w/w. ustawy zaznacza rolę pracownika socjalnego w kierowaniu asystenta rodziny do rodziny wymagającej wsparcia)

🔜 Opinie do sądu w razie zaistnienia takiej potrzeby

🔜 Utworzenie jednolitego katalogu kompetencji i postaw pracownika pomocy społecznej i wdrożenie go w PCPR i podległym placówkom

🔜 Ocena pracownika przez klienta

🔜 Metoda Family Star pomoże inaczej spojrzeć na klienta pomocy społecznej poprzez odpowiednio skonstruowane formularze i pytania oraz ocenę pracownika przez klienta pomocy społecznej. Jest metodą innowacyjną z uwagi na charakter wykorzystanych dokumentów oraz podejścia ”win – win”. Pracownik pomocy społecznej na równi z klientem muszą być tak samo zadowoleni z wykonanej pracy i stworzonego planu, aby nie doszło do poczucia dyskomfortu z wykonywanej pracy. Zapewni to skuteczne przezwyciężenie wypalenia zawodowego, które często dotyka pracowników tej branży.

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

%d bloggers like this: