#30 Karta B

NIEBIESKA KARTA – B


POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE


Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające pra- wa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicz- nym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
– współmałżonkowie
– partnerzy w związkach nieformalnych – dzieci
– osoby starsze
– osoby niepełnosprawne
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc fizyczna:
– bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…
Przemoc psychiczna:
– wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…
Przemoc seksualna:
– wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi…
Inny rodzaj zachowań:
– zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspaka- janie podstawowych potrzeb materialnych…
– niszczenie rzeczy osobistych
– demolowanie mieszkania
– wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
– pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samo- dzielnie zaspokoić swoich potrzeb
– zmuszanie do picia alkoholu
– zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków. PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!
Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:
– Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112, – prokuraturę.
Policjant ma obowiązek:
▪ zapewnienia bezpieczeństwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – policjanci, wykonując czyn-
ności, mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego);
▪ przekazania informacji o interweniujących policjantach (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę);
▪ przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu; ▪ uczestniczenia, na wniosek sądu, jako świadkowie w sprawie karnej.

%d bloggers like this: